REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WEAVING YARNS

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: €žRegulamin €), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego WEAVING YARNS działającego pod adresem internetowym www.weavingyarns.eu (dalej: €žSklep €).

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: €žUstawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną €).

 2. Sklep internetowy jest własnością Sklep internetowy jest własnością Magdaleny Rataj, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Magdalena Rataj (adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Nakielska 15/4, 85-219 Bydgoszcz), wpisanego do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego NIP: 7471813769, numer REGON: 021976911 (dalej: €žSprzedawca €).

 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

  1. poczty elektronicznej - pod adresem: office@weavingyarns.pl

  2. poczty tradycyjnej - pod adresem:

   Magdalena Rataj

   ul.Nakielska 15/4

   85-219 Bydgoszcz

  3. telefonu - pod numerem: 505061717.

 4. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:

  1. prowadzi sprzedaż Produktów fizycznych;

  2. odpłatnie dostarcza Kupującym Produkty elektroniczne;

 5. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: €žKodeks cywilny €).

 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  1. Dzień roboczy - dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;

  2. Klient - Użytkownik lub Kupujący;

  3. Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;

  4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  5. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów;

  6. Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowę mieszaną lub podjęła działania zmierzające do zawarcia jednej lub więcej ww. Umów;

  7. Licencja - termin zdefiniowany w § 7 ust. 1 Regulaminu.

  8. Płatności online - Płatność on-line   €“ płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych. Płatności online obsługuje firma  mbank oraz PayPal.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.  Dostępne formy płatności:  Płatności PayPal, Przelewy online, Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard,  MasterCard Electronic,  Maestro)

  1. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;

  2. Produkty - Produkty fizyczne, Produkty elektroniczne lub Produkty mieszane;

  3. Produkty elektroniczne - dostępne w Sklepie treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, które może nabyć Kupujący, w szczególności bony upominkowe;

  4. Produkty fizyczne - dostępne w Sklepie rzeczy ruchome w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, które może nabyć Kupujący, w szczególności przędza i akcesoria tkackie.

  5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

  6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

  7. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

  8. Sprzedawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;

  9. Umowa - Umowa sprzedaży, Umowa o dostarczanie treści cyfrowych, Umowa mieszana lub Umowa o świadczenie Usługi Konta;

  10. Umowa mieszana - umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczenie Kupującemu wybranego przez niego Produktu mieszanego dostępnego w Sklepie;

  11. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych - umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczenie Kupującemu wybranego przez niego Produktu elektronicznego dostępnego w Sklepie;

  12. Umowa o świadczenie Usługi Konta - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;

  13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu wybranego przez niego Produktu fizycznego dostępnego w Sklepie;

  14. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

  15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;

  16. Użytkownik - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

  17. Zamówienie - oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:

  1. połączenie z siecią Internet;

  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5.

Utworzenie Konta

 1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

  1. wejść na stronę internetową Sklepu;

  2. kliknąć w zakładkę €žZaloguj się €, a następnie ,,Nie masz konta? Załóż je tutaj "

  3. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:

   • imię,

   • nazwisko,

   • adres poczty elektronicznej,

   • stworzone hasło do Konta,  

  4. obowiązkowo zaznaczyć checkbox €™a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

  5. opcjonalnie - zaznaczyć checkbox €™a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;

  6. kliknąć opcję €žutwórz konto €.

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu opcji €žZapisz €.

 2. Kliknięcie opcji €žzapisz € jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta.

 3. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne:

  1. adres zamieszkania;

  2. numer telefonu;

  3. nazwa firmy

  4. NIP EU

 4. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności przechowywać swoje dane oraz przeglądać złożone Zamówienia. Może również przeglądać przyznane przez Sprzedawcę kupony rabatowe oraz historię i szczegóły zamówień.

 5. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i poinformować go o wypowiedzeniu Umowy.

 6. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane.

 7. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 6.

Nabywanie Produktów

 1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

 2. Kupujący może nabywać Produkty zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.

 1. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

  1. wejść na stronę internetową Sklepu;

  2. wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję €žDodaj do koszyka €;

  3. kliknąć opcję €žPrzejdź do realizacji zamówienia € lub kontynuować zakupu i następnie wejść w zakładkę €žkoszyk € i kliknąć opcję €žPrzejdź do realizacji zamówienia €;

  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:

   • imię,

   • nazwisko,

   • nazwa firmy (opcjonalnie)

   • NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);

   • numer telefonu,

   • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),

   • jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta odznaczyć może checkbox "Użyj tego adresu także do faktury" w celu wprowadzenia innego adresu rozliczeniowego.

  1. Następnie określić musi sposób dostawy oraz płatności

  2. obowiązkowo zaznaczyć checkbox €™a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

  3. kliknąć opcję €žZamówienie z obowiązkiem zapłaty €, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.

 1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Produktu:

  1. przesyłka kurierska;

  2. dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost;

  3. obiór osobisty [konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu]

 2. Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać:

  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  2. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności PayPal

  3. Przelewy online

  4. Kartą płatniczą:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro €

 3. Kliknięcie przez Kupującego opcji €žZamówienie z obowiązkiem zapłaty € jest równoznaczne:

  1. w przypadku, gdy przedmiotem transakcji są tylko Produkty fizyczne - ze złożeniem przez niego oferty zakupu Produktów objętych Zamówieniem;

  2. w przypadku, gdy przedmiotem transakcji są tylko Produkty elektroniczne - z zawarciem ze Sprzedawcą Umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

 4. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, którego przedmiotem są wyłącznie Produkty fizyczne, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 8 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 6. W przypadku przekazania do realizacji Zamówienia, którego przedmiotem są wyłącznie Produkty fizyczne, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, miedzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 7. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są wyłącznie Produkty elektroniczne Sprzedawca udostępnia Kupującemu nabyty przez niego Produkt elektroniczny poprzez jego wysyłkę pod podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy,.

 8. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy i anulować Zamówienie w terminie 2 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 7.

Realizacja Zamówienia

 1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję osobistego odbioru zamówionego Produktu fizycznego , może odebrać go pod adresem: ul.Nakielska 15/4, 85-219 Bydgoszcz w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości potwierdzającej przygotowanie Produktu do odbioru. Należy każdorazowo ustalić ze Sprzedawcą dokładną datę odbioru produktu.

 2. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Produktu fizycznego w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Produktu fizycznego. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli przed odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Produkt fizyczny, Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.

 3. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów fizycznych pod adresy znajdujące się na terytorium wybranych krajów (pełna lista krajów w zakładce "Dostawa").

 4. W przypadku wysyłki do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat: (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310).

 5. Koszty wysyłki Produktu fizycznego pokrywa Kupujący.

 6. Wysyłka Produktu fizycznego następuje w ciągu 3 Dni roboczych od dnia:

  1. zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy - w przypadku dokonania przez Kupującego płatności za Produkt fizyczny przed jego dostarczeniem;

 7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt fizyczny w stanie wolnym od wad.

 8. Produkt fizyczny dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.

 9. Jeżeli Produkt fizyczny jest dostarczany przez kuriera lub pracownika poczty, Kupujący powinien sprawdzić Produkt fizyczny w jego obecności. Jeśli paczka Produktu fizycznego jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu fizycznego przez niego lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: €žOświadczenie €). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 2. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 8-10 poniżej.

 3. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:

  1. elektronicznej;

  2. papierowej.

 4. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:

  1. imię i nazwisko Kupującego;

  2. adres poczty elektronicznej;

  3. adres do korespondencji;

  4. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

  5. wskazanie Produktów fizycznych, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;

  6. numer Zamówienia;

  7. data złożenia Zamówienia

  8. kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).

 5. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Produktem fizycznym pod adres wskazany w ust. 10 poniżej.

 6. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.

 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Produkt fizyczny Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 8. Odesłanie Produktu fizycznego powinno nastąpić pod adres:  Magdalena Rataj,  ul.Nakielska 15/4,  85-219 Bydgoszcz

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego.

 2. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu fizycznego lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

 3. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu fizycznego.

 4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy:

  1. Produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ 9

Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 10.

 1. Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad Produktu fizycznego, powinien przesłać:

  1. własnoręcznie podpisane oświadczenie reklamacyjne, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu;

  2. dowód zakupu Produktu fizycznego lub jego kserokopię;

  3. Produkt fizyczny objęty reklamacją;

pod adres:  Magdalena Rataj,  ul.Nakielska 15/4,  85-219 Bydgoszcz

 1. Kupujący, który złożył reklamację i dostarczył objęty nią Produkt Sprzedawcy, może żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów jego dostarczenia. W przypadku:

  1. uwzględnienia reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją;

  2. nieuwzględnienia reklamacji z powodu jej bezzasadności - koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją nie podlegają zwrotowi.

 2. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy:

  1. Produktu fizycznego oraz prawidłowo wypełnionego oświadczenia reklamacyjnego albo

  2. otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 4 powyżej

Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem zasadności reklamacji przez Sprzedawcę.

 1. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną.

 2. W przypadku gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości złożenia przez niego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowy o dostarczanie treści cyfrowych albo Umowy mieszanej w całości lub w części dotyczącej Produktu wadliwego. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość lub część ceny za Produkt wadliwy w terminie 14 Dni roboczych od dnia dokonania przez Kupującego wyboru jednego ze świadczeń zaoferowanych przez Sprzedawcę.

 3. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

§ 11.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku, gdy Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.

 2. Użytkownik składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:

  1. imię i nazwisko Użytkownika;

  2. adres poczty elektronicznej;

  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

 3. Do reklamacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, postanowienia § 10 ust. 6-7 Regulaminu powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 12.

Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:

  1. nazwa Sklepu;

  2. logo Sklepu;

  3. zdjęcia i opisy Produktów;

  4. zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 13.

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.weavingyarns.eu/pl/content/2-polityka-prywatnosci

§ 14.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 14 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 2. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 15.

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

  1. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;

  2. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;

  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.

 1. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.

 2. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

 3. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.

§ 16.

Postanowienia końcowe

 1. Częścią Regulaminu są następujące załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

  2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Reklamacyjne.

 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

___________________, dnia ________________ r.

(miejscowość i data)

Kupujący

__________________________

(imię i nazwisko)

__________________________

(ulica, nr domu, nr lokalu)

__________________________

(kod pocztowy, miejscowość)

Sprzedawca

Magdalena Rataj

NIP 7471813769

ul.Nakielska 15/4,

85-219 Bydgoszcz

office@weavingyarns.eu

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Produktów:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

Dane Zamówienia:

- numer: _________________________________________________________________________

- data złożenia (dzień/miesiąc/rok): ____________________________________________________

- data dostarczenia Produktów: (dzień/miesiąc/rok): ______________________________________

Kody PKD działalności gospodarczej Kupującego

(wpisać tylko wtedy, gdy Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________

(czytelny podpis Kupującego)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie reklamacyjne

___________________, dnia ________________ r.

(miejscowość i data)

Kupujący

__________________________

(imię i nazwisko)

__________________________

(ulica, nr domu, nr lokalu)

__________________________

(kod pocztowy, miejscowość)

Sprzedawca

Magdalena Rataj

NIP 7471813769

ul.Nakielska 15/4,

85-219 Bydgoszcz

office@weavingyarns.eu

OŚWIADCZENIE REKLAMACYJNE

Dane Zamówienia:

- numer: _________________________________________________________________________

- data złożenia (dzień/miesiąc/rok): ____________________________________________________

- data dostarczenia Produktów: (dzień/miesiąc/rok): ______________________________________

Dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Żądanie reklamacji (wybrany wariant należy zaznaczyć znakiem €žX €):

 • wymiana Produktu na wolny od wad

 • usunięcie wady Produktu

Żądanie reklamacji na wypadek, gdyby realizacja powyższych żądań była niemożliwa (wybrany wariant należy zaznaczyć znakiem €žX €):

 • obniżenie ceny Produktu do ceny:

 • odstąpienie od Umowy

____________________ złotych

____________________________________

(czytelny podpis Kupującego)